my Syntax Highlighting & ShortCode Test

999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 // ... code // 改变原数组 arr = [] arr.push(1,2,3) // 返回 数组长度 arr.pop() // 返回从数组中删掉的 最后一个值 3 arr.shift() // 返回从数组中删掉的 第一个值 1 arr.unshit(1,2) // 返回 数

【JS非全解05】JS 数组

数组对象,区别于其他语言,比如JAVA,JS其实没有真正的数组,只是用对象模拟数组,即内置对象(built-in Object) JS的数组是非经典数组 典型

【JS非全解04】JS对象的分类

JS对象需要分类吗? 描述抽象的事物需要分类 JS 需要计算存储抽象的概念 … 从实例看JS对象分类的必要性 一个简单地例子:输出各种形状的面积和周长 先从