999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
// ... code
// 改变原数组
arr = []
arr.push(1,2,3) // 返回 数组长度
arr.pop() // 返回从数组中删掉的 最后一个值 3
arr.shift() // 返回从数组中删掉的 第一个值 1
arr.unshit(1,2) // 返回 数组长度
arr.splice(beforeIndex,numbers,[newValues1,...]) // 可实现删除 增加和替换 返回 一个空数组 [] 并改变原数组

// 不改变原数组
let arr2 = arr.concat([1,2,3])
let arr 3 = arr.concat(8,9,10)